Regulamin

Regulamin ośrodka

Osoby wypoczywające na terenie ośrodka Amber Resort zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

§1

1.Regulamin określa warunki i zasady zachowania Gości przebywających na terenie Ośrodka. Każda osoba przebywająca na terenie Ośrodka zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego przestrzegania. Wpłata zadatku na poczet pobytu jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i Regulaminu.
2.Dokonując rezerwacji Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu pełnej realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia (Dz. U. Z 2002r. Nr101, poz.962 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
3.Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właściciela ośrodka.
4. Goście naruszający zasady niniejszego Regulaminu zobowiązani będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztów.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje właściciel Amber Resort.
6. Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej.

§2

1. Rezerwację wstępną (telefoniczną bądź mailową) należy potwierdzić wpłacając na konto podane przez właściciela Amber Resort zadatku w wysokości 30% całego pobytu w terminie 3 dni. W przypadku braku w/w wpłaty rezerwacja zostanie anulowana.
2. Resztę należności za pobyt pobieramy w dniu przyjazdu gotówką lub kartą podczas przekazywania domku.
3. Doba noclegowa rozpoczyna się od godz. 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Zameldowania gości odbywają się w godzinach 16:00 – 20:00.
4. Niepojawienie się Gościa do godz. 8 rano w dniu następującym po pierwszym dniu, na który opiewa rezerwacja jest równoznaczne z rezygnacją z rezerwacji a właściciel Amber Resort ma możliwość wynajęcia domku innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.
5. Nie dokonujemy zwrotu pieniędzy, ani wpłaconego zadatku w razie niedotrzymania podanego terminu pobytu, rezygnacji lub skrócenia pobytu.
6. Podstawą do zameldowania Gościa, jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie właściciel może odmówić zameldowania i wydania klucza do domku. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt ich w ośrodku możliwy jest tylko pod opieką dorosłych.
7. Przy rozpoczęciu pobytu Gość jest zobowiązany do sprawdzenia stanu wyposażenia domku i potwierdzenia zgodności wyposażenia z wykazem. Brak jakichkolwiek uwag uważa się za potwierdzenie kompletności wyposażenia i jego zgodności z wykazem. Gość ponosi odpowiedzialność za braki i uszkodzenia wyposażenia domku powstałe w trakcie jego użytkowania. Osoby niszczące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie wyrządzone szkody. Gość, przed opuszczeniem Ośrodka zobowiązany jest do rozliczenia się ze stanu i wyposażenia domku. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
8. Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności właściciela ośrodka.
9. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
10. Gość nie może, przekazać domku osobom trzecim, nawet jeśli jeszcze nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
11.Przed opuszczeniem ośrodka należy posprzątać zajmowany domek, teren wokół domku oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci.
12. Osoby niezameldowane kategorycznie nie mogą przebywać na terenie ośrodka.
13. Dzieci mogą korzystać z placów zabaw i innych atrakcji posadowionych na terenie ośrodka wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych i na wyłączną ich odpowiedzialność.

§3

1. Dla komfortu Gości cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 8:00.
2. W trakcie całego pobytu prosimy aby uszanować również spokój innych wypoczywających Gości, by nie zakłócać ich spokoju (np. głośna muzyka, głośne zachowanie).
3. Na terenie domków zabronione jest zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.

§4

1.Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest:
-palenia tytoniu, używania otwartego ognia, świec w domkach, wyrzucania niedopałków, popiołu do kosza,
-używania w domkach grzałek, kuchenek gazowych i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku
-zabrania się przechowywania w pokojach materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń
-nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu wiąże się z obciążeniem Gościa kosztem ozonowania domku - dopłata 500 zł.
2. Rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez właściciela ośrodka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P-POŻ.

§5

1. Gwarantujemy jedno bezpłatne miejsce parkingowe na jeden domek. Parkowanie więcej niż jednym samochodem należy zgłosić i uzgodnić w właścicielem podczas rezerwacji. Dodatkowe miejsce parkingowe płatne 10zł/dobę,
2. Gość przyjmuje do wiadomości, że parking znajdujący się na terenie ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na parkingu. Amber Resort nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka ani jakiekolwiek rzeczy pozostawionej w pojeździe. Jednak dla zwiększenia bezpieczeństwa parking jest przez ośrodek monitorowany.
3. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez właściciela ośrodka. Przy zameldowaniu właściciel pojazdu jest zobowiązany do podania numeru rejestracyjnego w celu możliwości jego identyfikacji.
4. Przy każdorazowym opuszczaniu domku Gość zobowiązany jest do zamknięcia drzwi na klucz. Uprasza się o właściwe zabezpieczenia i przechowywanie rzeczy osobistych, w szczególności rzeczy wartościowych oraz pieniędzy, ponieważ ośrodek nie odpowiada za ich zaginięcie. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich posiadaczach.
5. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, dostępu do Internetu.
6. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio właścicielowi ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu mogą nie zostać rozpatrzone.

§6

1. W przypadku zgubienia klucza do domku, Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50zł.
2. W cenę najmu nie jest wliczona opłata uzdrowiskowa pobierana w dniu przyjazdu (opłata wg Uchwały Rady Gminy Rewal)
3. Nie przyjmujemy zwierząt.
4. Naszym gościom nie zapewniamy środków higienicznych oraz czystości. Goście we własnym zakresie zapewniają sobie dostępność ww.
5. Nie wymieniamy ręczników. Wymiana pościeli w trakcie pobytu jest dodatkowo płatna 20 zł.
6. Wybrane części terenu Ośrodka są monitorowane.
Ze swej strony jesteśmy zawsze do dyspozycji naszych Gości, aby wypoczynek upływał w miłej i przyjemnej atmosferze.

Regulamin basenu

1. Basen na terenie ośrodka Amber Resort udostępniony jest do korzystania wyłącznie dla osób zamieszkałych w Amber Resort w Rewalu.
2. Basen jest czynny sezonowo (lipiec-sierpień) w godzinach od 9.00 do 21.00. Godziny otwarcia basenu mogą ulec zmianie. Basen jest monitorowany całodobowo.
3. Od godziny 21.00 do 9.00 obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z basenu.
4. Poziom wody w dużym basenie sięga do 1,2 m. Poziom wody w małym basenie sięga do 0,3 m. Basen nie jest strzeżony przez ratownika. Z dużego basenu mogą korzystać wyłącznie osoby umiejące pływać.
5. Z basenu mogą korzystać tylko osoby dorosłe. Osoby przed ukończeniem 18 roku życia mogą korzystać z basenu i przebywać na jego terenie wyłącznie pod bezpośrednią opieką i nadzorem osób pełnoletnich (rodziców lub opiekunów prawnych).
6. Zabrania się korzystania z basenu przez osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych używek.
7. Zabrania się korzystania z basenu przez osoby, których stan zdrowia może stanowić zagrożenie dla nich samych lub dla innych osób przebywających na basenie (np. osoby z chorobami układu oddychania, z zaburzeniami równowagi, z niewydolnością układu krążenia, chore na padaczkę, choroby zakaźne, choroby skóry, z otwartymi skaleczeniami lub ranami).
8. Zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających na basenie, a w szczególności:
a) skoków do wody,
b) wpychania lub wrzucania innych osób do basenu,
c) biegania po chodnikach otaczających basen,
d) palenia papierosów, picia napojów alkoholowych, zażywania innych używek oraz jedzenia na terenie basenu i żucia gumy,
e) korzystania ze szklanych przedmiotów na terenie basenu (np. szklanki, butelki, talerze),
f) wnoszenia ostrych narzędzi oraz przedmiotów niebezpiecznych, w tym puszek, biżuterii, zegarków,
g) wrzucania jakichkolwiek przedmiotów do basenu.
9. Na basenie każdego obowiązuje strój kąpielowy. Na basen należy przychodzić w klapkach lub innym obuwiu.
10. Dzieci do lat 3 mają obowiązek posiadać na sobie jednorazowe pieluchomajtki do kąpieli.
11. Amber Resort nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym w szczególności rzeczy wartościowe, zagubione na terenie basenu lub utracone na skutek kradzieży.
12. Amber Resort nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.
13. Osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do bieżących zaleceń obsługi mogą zostać usunięte z terenu basenu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego lub cywilnego. W przypadkach szczególnych może też zostać wezwana Policja.
14. Osoba korzystająca z basenu, która z jakichkolwiek przyczyn spowoduje zabrudzenie wody w basenie zobowiązana jest do pokrycia kosztów wymiany wody w basenie oraz pokrycia ewentualnych innych strat poniesionych przez Ośrodek w związku z czasowym wyłączeniem basenu z użytku.
15. Na terenie basenu znajduje się system monitoringu wizyjnego. Nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do Regulaminu. Administrator obiektu gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.